Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 320. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 02.03.2009 N 31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВОЗДУШНЫХ ТРАСС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Часть 2)

Дата документа02.03.2009
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПриказ · Перечень
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 марта 2009 г. N 13598
    


 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПРИКАЗ
от 2 марта 2009 г. N 31

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВОЗДУШНЫХ ТРАСС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
 
    РЕФЕРЕНТ: Части 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Приказа включены в систему отдельным документом
 
 

УТВЕРЖДЕН
Приказом Минтранса России
от 2 марта 2009 г. N 31

 

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОЗДУШНЫХ ТРАСС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    

V. Международные воздушные трассы (А28 - А924)

 

Наименование Координаты, широта/ долгота Код ТМА, код/ эшелон Обозначение Протяженность, км Ширина, км Эшелоны полета, М:10  Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8  9
    А28 ТИРАС - СУХОТИНО        
             
 /#\ Т и р а с  5221,0с ТИРАС        
    03318,6в   А28 82 10 570-630, 810-1210 \/  
 /_\ Р е п н а  5258,7с РЕПНА        
    03356,2в   А28 31 10 570-630, 810-1210 \/  
 /#\ БРЯНСК  5312,8с УУБП        
    03410,7в   А28 92 10 150-1010 \/  
          1060-1210 \/ СЭ
 /#\ Д е с д и  5343,1с ДЕСДИ        
    03516,4в   А28 167 10 450-1210 \/  
 /#\ Сухотино  5436,0с ИН        
    03720,0в         
             
    А45 ТУНИР - ЧИТА        
             
 /#\ Т у н и р  5341,0с ТУНИР        
    10446,0в   А45 87 10 750-1210   
          270-720  ВЭ
 /#\ Ользоны  5257,0с КА        
    10513,0в   УА45 103 10 910-1210   
-> /#\ У с о н а  5202,0с УСОНА        
    10525,0в   А45 99 10 270-390, 480-1210   
-> /_\ У н а р а  5206,5с УНАРА        
    10651,7в   А45 40 10 270-390, 480-1210   
-> /#\ Т а т у р  5208,0с ТАТУР        
    10727,0в   А45 21 10 х-390, 480-1210   
-> /_\ Р о д е м  5208,4с РОДЕМ        
    10745,3в   А45 105 10 270-390, 480-1210   
-> /#\ С о д н и  5209,8с СОДНИ        
    10917,3в   А45 34 10 270-390, 480-1210   
 /#\ Р и н о п  5210,0с РИНОП        
    10947,0в   А45 242 10 480-1210   
 /#\ ЧИТА (Кадала)  5201,6с УИАА        
    11318,3в         
             
    А74 ВАНОС - ПЕЛОР        
             
 /#\ В а н о с  6925,0с ВАНОС        
    03002,0в   А74 40 10 420-540   
          240-390, 570-1210 С Э
 /#\ Н и с е н  6908,5с НИСЕН        
    03039,4в   А74 73 10 420-540   
          240-390, 570-1210 С Э
 /#\ П е л о р  6837,0с ПЕЛОР        
    03147,0в         
             
    А80 ГИПАР - ПИКАН        
             
 /#\ Г и п а р  4113,1с ГИПАР        
    04735,2в   А80 114 10 600-1310   
 /#\ Н е с а д  4206,0с НЕСАД        
    04817,0в   УА80 28 10 810-1310   
 /#\ А г а т о  4216,0с АГАТО        
    04832,4в   УА80 71 10 810-1310   
 /#\ Б е н с и  4241,1с БЕНСИ        
    04911,3в   УА80 33 10 810-1310   
 /#\ П и к а н  4253,0с ПИКАН        
    04930,0в         
             
    А87 ТАМАК - АЗАБИ        
             
 /#\ Т а м а к  4751,4с ТАМАК        
    03913,1в  УРРР 540 А87 45 10 570-780 \/  
 /#\ Самбек  4745,0с СБ        
    03948,0в  УРРР 540 А87 64 10 570-780 \/  
 /#\ Багаевский  4719,0с БА        
    04022,0в  УРРР 540 А87 78 10 570-780   
 /#\ С и т к и  4706,0с СИТКИ        
    04121,0в   А87 75 10 270-360, 510-780   
 /#\ А м а т а  4653,0с АМАТА        
    04217,0в   А87 80 10 600-1310   
 /#\ С у к у л  4638,6с СУКУЛ        
    04316,3в   А87 86 10 600-1310   
 /#\ Л и с м у  4622,4с ЛИСМУ        
    04419,9в   А87 74 10 600-1310   
 /#\ П е с о т  4613,5с ПЕСОТ        
    04516,0в   А87 143 10 600-1310   
 /#\ Зензели  4556,0с УП        
    04704,0в   А87 48 10 450-1210   
 /#\ Бирючья Коса  4543,0с ЫО        
    04736,0в   А87 184 10 450-1210   
 /#\ А з а б и  4444,4с АЗАБИ        
    04930,0в         
             
    А91 НОВОТЫРЫШКИНО - ТЕЛОК        
             
 /#\ Новотырышкино  5517,0с КД        
    08224,0в   А91 33 10 х-1610   
 /#\ Новосибирск  5500,8с НСК        
  (Толмачево)  08238,4в   А91 29 10 х-1610   
 /#\ Матвеевский  5456,0с ЕБ        
    08305,0в   А91 58 10 150-1610   
          120  ВЭ
 /#\ Легостаево  5438,0с ОЦ        
    08349,0в   А91 111 10 540-1610   
 /#\ С а м б а  5414,0с САМБА        
    08523,0в   А91 109 10 х-1610   
 /#\ Н о с п и  5348,6с НОСПИ        
    08652,7в   А91 128 10 510-1610   
          330-360  ВЭ
          420-480 /\ ВЭ
-> /#\ Р е г у л  5404,5с РЕГУЛ        
    08846,8в   А91 72 10 330-1610   
-> /_\ Л а р н а  5412,0с ЛАРНА        
    08952,0в   А91 108 10 330-1610   
-> /#\ К е д р а  5423,0с КЕДРА        
    09130,0в   А91 37 10 330-1610   
-> /#\ М и к е т  5426,0с МИКЕТ        
    09204,0в   А91 95 10 330-1610   
-> /#\ Б а н а н  5433,3с БАНАН        
    09330,8в   А91 205 10 330-1610   
-> /#\ Л о н к а  5445,0с ЛОНКА        
    09640,0в   А91 77 10 390-1610   
-> /#\ А р т е п  5449,3с АРТЕП        
    09751,0в   А91 78 10 390-1610   
-> /#\ Нижнеудинск  5453,0с НЖД        
    09904,0в   А91 211 10 240-1610   
-> /#\ Г а р о н  5400,9с ГАРОН        
    10157,7в   А91 50 10 240-1610   
-> /_\ Н е б о к  5347,9с НЕБОК        
    10237,9в   А91 66 10 240-1610   
-> /#\ Т у т е к  5330,5с ТУТЕК        
    10330,1в   А91 28 10 240-1610   
-> /#\ Оса  5323,0с ЦС        
    10352,0в   А91 55 10 330-1610   
-> /#\ А н г у т  5309,0с АНГУТ        
    10436,0в   А91 47 10 330-1610   
-> /#\ Ользоны  5257,0с КА        
    10513,0в   А91 197 10 480-1610   
-> /_\ А д а п а  5241,2с АДАПА        
    10806,8в   А91 11 10 480-1610   
-> /_\ Т а к у л  5240,2с ТАКУЛ        
    10816,2в   А91 111 10 480-1610   
-> /#\ К у р б а  5229,7с КУРБА        
    10953,2в   А91 61 10 480-1610   
-> /#\ Б е к у р  5222,5с БЕКУР        
    11045,6в   А91 178 10 480-1610   
-> /#\ ЧИТА (Кадала)  5201,6с УИАА        
    11318,3в   А91 134 10 240-1610   
-> /#\ А г и н о  5106,0с АГИНО        
    11432,0в   А91 256 10 210-1610   
-> /#\ Забайкальск  4938,8с ЗБК        
    11720,0в   А91 5 10 210-1610   
 /#\ Т е л о к  4937,6с ТЕЛОК        
    11722,7в         

 
 

            
    А97 НАЛЕГ - ТУМИТ        
             
 /#\ Н а л е г  5018,8с НАЛЕГ        
    03629,1в   А97 37 10 х-1210 \/  
 /#\ Б е л и б  5038,6с БЕЛИБ        
    03635,5в   А97 84 10 540-1210 \/  
          210-300 \/ ВЭ
 /#\ О р т у м  5121,2с ОРТУМ        
    03700,9в   А97 31 10 540-1210 \/  
          210-300 \/ ВЭ
 /#\ Т у м и т  5137,0с ТУМИТ        
    03709,0в         
             
    А100 МИМРА - РИДЛА        
             
 /#\ М и м р а  4856,0с МИМРА        
    04025,0в   УА100 94 10 860-1310   
 /_\ Р а м о г  4806,9с РАМОГ        
    04007,2в   УА100 97 10 860-1310   
 /#\ Р о с н и  4715,5с РОСНИ        
    03949,1в   УА100 110 10 910-1310   
          810-860  СЭ
 /#\ Б е д у с  4636,4с БЕДУС        
    03844,0в   УА100 45 10 910-1310   
          810-860  СЭ
 /_\ П и л у к  4620,4с ПИЛУК        
    03818,0в   А100 28 10 910-1310   
          540-860  СЭ
 /#\ Е н и л о  4610,5с ЕНИЛО        
    03802,0в   А100 70 10 1010-1310, 420-510  СЭ
          540-960   
             
 /#\ Р и д л а  4545,0с РИДЛА        
    03722,0в         
             
    А102 ЗЕНЗЕЛИ - НАЛЕМ        
             
 /#\ Зензели  4556,0с УП        
    04704,0в   УА102 133 10 860-1310 \/  
 /#\ Л у г е п  4625,1с ЛУГЕП        
    04529,9в   УА102 199 10 860-1310 \/  
 /#\ С о м р о  4706,2с СОМРО        
    04305,5в   УА102 78 10 860-1310 \/  
 /_\ Т у б н а  4721,5с ТУБНА        
    04207,8в   УА102 40 10 860-1310 \/  
 /_\ О б е т и  4729,1с ОБЕТИ        
    04138,2в   УА102 42 10 860-1310 \/  
 /#\ Константиновск  4737,0с КА        
    04107,0в   УА102 18 10 860-1310 \/  
 /#\ П е н е г  4740,5с ПЕНЕГ        
    04053,8в   УА102 41 10 860-1310 \/  
 /_\ А б л о г  4748,6с АБЛОГ        
    04022,9в   УА102 23 10 860-1310 \/  
 /#\ Красный Сулин  4753,0с КЛ        
    04006,0в  УРРР 540 А102 15 10 570-1310 \/  
 /_\ Д е р и б  4755,6с ДЕРИБ        
    03954,6в  УРРР 540 А102 8 10 570-1310 \/  
 /#\ Н а л е м  4757,0с НАЛЕМ        
    03948,5в         
             
    А104 МОСОН - ГАГАРИН        
             
 /#\ М о с о н  5440,2с МОСОН        
    03102,6в   А104 273 10 910-1010 \/  
          240-860, 1060-1210 \/ СЭ
 /#\ Гагарин  5533,0с ФК        
    03502,0в         
             
    А120 УНИСО - УРАЙ        
             
-> /#\ У н и с о  6117,4с УНИСО        
    06339,7в   А120 145 10 630-1610   
          90-600  ВЭ
 /#\ УРАЙ  6007,0с УСХУ        
    06450,0в         
             
    А122 ЕКБУР - ЕКТЕН        
             
 /#\ Е к б у р  5644,6с ЕКБУР        
    06048,3в   А122 108 10 180-1410 /\  
 /#\ Михайловск  5627,0с МХ        
    05908,0в   А122 117 10 270-1410 /\  
-> /#\ Д и б у л  5549,0с ДИБУЛ        
    05737,8в   А122 21 10 270-1410 /\  
-> /#\ К о л и р  5542,2с КОЛИР        
    05722,2в   А122 90 10 270-1410 /\  
 /#\ П и к о р  5512,0с ПИКОР        
    05615,0в   А122 77 10 390-1410 /\  
 /#\ Уфа  5432,4с РГ        
    05553,2в   А122 96 10 750-1210   
-> /#\ Шафраново  5358,0с ЛП        
    05447,0в   А122 70 10 210-1160   
-> /#\ К у р а с  5325,7с КУРАС        
    05415,1в   А122 241 10 210-1160   
 /#\ Е к т е н  5132,7с ЕКТЕН        
    05230,5в         
             
    А131 ЗАХАРОВКА - ФОРМА        
             
 /#\ Захаровка  5444,0с ИП        
    03639,0в   А131 142 10 630-1210 \/  
          450-600 \/ ВЭ
 /_\ У н о р и  5328,5с УНОРИ        
    03615,0в   А131 56 10 630-1210 \/  
          450-600 \/ ВЭ
 /#\ К о р е б  5259,0с КОРЕБ        
    03606,0в   А131 46 10 630-1210 \/  
          х-600 \/ ВЭ
-> /#\ Т а л и д  5234,5с ТАЛИД        
    03610,0в   А131 16 10 630-1210 \/  
          х-600 \/ ВЭ
-> /#\ У л н е р  5225,9с УЛНЕР        
    03611,4в   А131 76 10 630-1210 \/  
          х-600 \/ ВЭ
-> /#\ КУРСК  5145,1с УУОК        
  (Восточный)  03617,8в   А131 65 10 630-1210 \/  
-> /#\ Л у л е д  5111,1с ЛУЛЕД        
    03602,7в   А131 46 10 630-1210 \/  
-> /#\ Л е м б о  5047,4с ЛЕМБО        
    03552,4в   А131 30 10 360-1210 \/  
-> /#\ Б о д р о  5032,0с БОДРО        
    03546,0в   А131 20 10 360-1210 \/  
 /#\ Ф о р м а  5021,3с ФОРМА        
    03541,9в         
             
    А180 ОЛЕКМИНСК - ЖИГАЛОВО        
             
 /#\ ОЛЕКМИНСК  6023,3с УЕМО        
    12028,3в   А180 179 20 720-1210   
          х-450, 570-690  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /#\ А к а т а  5953,5с АКАТА        
    11725,1в   А180 127 20 720-1210   
          х-450, 570-690  ВЭ
          1310-1610  СЭ
-> /#\ О б е с у  5929,4с ОБЕСУ        
    11519,0в   А180 88 20 360-1610   
-> /_\ Н е с у м  5911,5с НЕСУМ        
    11353,1в   А180 109 20 360-1610   
-> /#\ С о н е к  5849,0с СОНЕК        
    11208,0в   А180 39 20 360-1610   
-> /_\ Г е к т а  5840,0с ГЕКТА        
    11131,0в   А180 226 20 360-1610   
-> /#\ КИРЕНСК  5746,2с УИКК        
    10803,6в   А180 259 10 180-1610   
-> /#\ Р е г б и  5543,8с РЕГБИ        
    10602,0в   А180 118 10 180-1610   
 /#\ Жигалово  5448,0с МЬ        
    10509,0в         

 
 
 

            
    А204 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ - АКСУН        
             
 /#\ КОМСОМОЛЬСК -
на - АМУРЕ
 5024,5с УХКК        
   13656,0в   УА204 41 20 960-1210   
  (Хурба)        1310-1610  СЭ
 /_\ Л а л е т  5005,4с ЛАЛЕТ        
    13714,1в   УА204 128 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Д а с к о  4906,3с ДАСКО        
    13808,5в   УА204 152 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /_\ Л е п р о  4754,3с ЛЕПРО        
    13908,7в   УА204 19 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /_\ О л д а н  4746,0с ОЛДАН        
    13917,3в   УА204 18 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ В а с и н  4737,7с ВАСИН        
    13924,5в   УА204 64 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /_\ О д о н и  4707,4с ОДОНИ        
    13949,5в   УА204 27 20 960-1210  СЭ
          1310-1610   
 /#\ Т е м р а  4654,5с ТЕМРА        
    14000,0в   УА204 147 20 960-1210  СЭ
          1310-1610   
 /#\ А к с у н  4545,0с АКСУН        
    14054,5в         
             
    А218 ЛИСКИ - НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ        
             
 /#\ Л и с к и  7024,3с ЛИСКИ        
    16858,3з   УА218 412 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Б а б а д  6858,5с БАБАД        
    17847,0з   УА218 27 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ МЫС ШМИДТА  6852,1с УХМИ        
    17922,6з   УА218 173 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Г о н а м  6824,2с ГОНАМ        
    17633,1в   УА218 257 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ А б и л а  6732,5с АБИЛА        
    17051,5в   УА218 331 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ А д а л у  6610,7с АДАЛУ        
    16409,3в   УА218 196 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
-> /#\ О с к о н  6514,3с ОСКОН        
    16032,5в   УА218 223 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
-> /#\ Г е б н а  6352,3с ГЕБНА        
    15709,1в   УА218 406 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Г у б а д  6113,3с ГУБАД        
    15144,7в   УА218 224 20 960-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Балаганное  5940,6с БА        
    14908,7в   А218 131 10 540-860, 1010-1210   
          1310-1610  СЭ
 /_\ О к р у с  5845,9с ОКРУС        
    14742,0в   А218 344 10 540-860, 1010-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ А б а г о  5617,5с АБАГО        
    14414,2в   А218 146 20 540-860, 1010-1210   
          1310-1610  СЭ
 /_\ М о л у т  5512,7с МОЛУТ        
    14255,6в   А218 107 20 540-860, 1010-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Г и н о л  5424,8с ГИНОЛ        
    14200,7в   А218 169 20 540-860, 1010-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ НИКОЛАЕВСК - на - АМУРЕ  5309,0с УХНН        
   14038,2в         
             
    А222 ПИЛАН - УХТА        
             
 /#\ П и л а н  6727,3с ПИЛАН        
    03247,2в   А222 188 20 480-690, 780-1210   
          150-300  ВЭ
          720-750  СЭ
 /_\ О д и м а  6628,2с ОДИМА        
    03616,1в   А222 34 20 480-690, 780-1210   
          150-300  ВЭ
          720-750  СЭ
-> /#\ К у м е л  6617,0с КУМЕЛ        
    03652,0в   А222 80 20 360-1210   
          150-300  ВЭ
-> /#\ Л а г а т  6559,9с ЛАГАТ        
    03829,2в   А222 83 20 360-1210   
          150-300  ВЭ
 /#\ С о т и с  6541,0с СОТИС        
    04008,0в   А222 24 10 360-1210   
          150-300  ВЭ
-> /#\ Р и л д а  6528,5с РИЛДА        
    04015,1в  УЛАА 600 А222 41 10 630-1210   
-> /#\ Л е т б а  6507,0с ЛЕТБА        
    04026,7в  УЛАА 600 А222 59 10 630-1210   
 /#\ АРХАНГЕЛЬСК  6436,0с УЛАА        
  (Талаги)  04043,1в  УЛАА 600 А222 100 10 630-1410   
          х-600  ВЭ
 /#\ С о р е к  6419,5с СОРЕК        
    04241,8в   А222 14 10 630-1410   
          150-600  ВЭ
-> /#\ К у м е н  6417,0с КУМЕН        
    04258,0в   А222 153 10 360-1410   
          150-300  ВЭ
-> /_\Р о г и с  6409,7с РОГИС        
    04606,5в   А222 39 10 360-1410   
          150-300  ВЭ
 /#\ Тирол  6407,2с ТИРОЛ        
    04654,6в   А222 84 10 360-1410   
          150-300  ВЭ
 /#\ Т о н л о  6400,9с ТОНЛО        
    04837,1в   А222 260 10 630-1510   
          150-600  ВЭ
 /#\ Ухта  6333,6с УХТ        
    05347,7в         
             
    А225 ГУКОЛ - ТИКНА        
             
-> /#\ Г у к о л  4811,7с ГУКОЛ        
    03956,6в   А225 9 10 570-1310   
 /#\ Л а т р и  4809,0с ЛАТРИ        
    04003,0в   УА225 7 10 810-1210 \/  
 /_\ Р а м о г  4806,9с РАМОГ        
    04007,2в   УА225 76 10 810-1210 \/  
 /#\ О д е т а  4742,2с ОДЕТА        
    04056,2в   УА225 223 10 810-1210 \/  
 /#\ Т и к н а  4628,8с ТИКНА        
    04315,9в         
             
    А226 ТАМАК - ТИКНА        
             
 /#\ Т а м а к  4751,4с ТАМАК        
    03913,1в   УА226 110 10 810-1210 \/  
 /#\ С а р н а  4725,9с САРНА        
    04032,1в   УА226 233 10 810-1210 \/  
 /#\ Т и к н а  4628,8с ТИКНА        
    04315,9в         
             
    А227 КЕЛЕК - МУРМАНСК        
             
 /#\ К е л е к  6830,2с КЕЛЕК        
    02827,5в   А227 137 10 270-600   

 
 

         630-1210  СЭ
 /#\ П е л о р  6837,0с ПЕЛОР        
    03147,0в   А227 43 10 х-600   
 /#\ МУРМАНСК  6846,9с УЛММ        
    03244,8в         
             
   -> А228 ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА - МИКЕТ        
             
-> /#\ Подкаменная Тунгуска  6135,9с ПТГ        
   08959,4в   А228 151 10 860-1610   
          210-810  ВЭ
-> /#\ Ярцево  6015,0с ВД        
    09013,0в   А228 226 10 860-1610   
          210-810  ВЭ
 /#\ Енисейск  5828,0с ЕНС        
    09207,1в   А228 242 10 630-1610 \/  
 /#\ А д е г и  5617,6с АДЕГИ        
    09205,3в   А228 160 10 630-1610 \/  
 /#\ М а с и б  5451,4с МАСИБ        
    09204,3в   А228 47 10 630-1610 \/  
 /#\ М и к е т  5426,0с МИКЕТ        
    09204,0в         
             
    А229 СИРОТИНСКАЯ - МАТЕК        
             
 /#\ Сиротинская  4916,0с СТ        
    04341,0в   А229 173 10 450-1310   
 /#\ М а т е к  5048,0с МАТЕК        
    04318,0в         
             
    А231 ПЕМАГ - БУНЕТ        
             
 /#\ П е м а г  5533,8с ПЕМАГ        
    06911,7в   А231 226 10 150-1610   
 /#\ Б у н е т  5509,6с БУНЕТ        
    07241,7в         
             
   -> А233 СОРОЛ - ГУСЛИ        
             
 /#\ С о р о л  4344,0с СОРОЛ        
    04310,0в   А233 91 10 860-1210 \/  
          690-810 \/ СЭ
 /#\ Г у с л и  4255,1с ГУСЛИ        
    04317,1в         
             
   -> А234 ЛАПТО - КОЛБА        
             
 /#\ Л а п т о  4237,9с ЛАПТО        
    04411,4в   А234 143 10 860-1160 \/  
          630-810 \/ СЭ
 /#\ М а р а т  4350,8с МАРАТ        
    04337,3в   А234 248 10 860-1160 \/  
          630-810 \/ СЭ
 /#\ К о л б а  4557,0с КОЛБА        
    04235,0в         
             
   -> А235 БОКСА - РИТОП        
             
 /#\ Б о к с а  5605,4с БОКСА        
    04720,9в   А235 132 10 150-1410   
 /#\ Казань  5536,3с КЗН        
    04916,3в   А235 92 10 150-1410   
 /#\ Р и т о п  5520,0с РИТОП        
    05039,0в         
             
   -> А236 ЛУЛЕД - ЛУМАТ        
             
 /#\ Л у л е д  5111,1с ЛУЛЕД        
    03602,7в   А236 57 10 330-1210 \/  
          180-300 \/ СЭ
 /#\ Л у м а т  5051,0с ЛУМАТ        
    03526,0в         
             
   -> А239 БЕГУС - РОКЛА        
             
 /#\ Б е г у с  5533,8с БЕГУС        
    05205,7в   А239 52 10 180-1210   
 /#\ Р о г и д  5529,7с РОГИД        
    05254,3в   А239 35 10 180-1210   
 /#\ Р о к л а  5526,7с РОКЛА        
    05327,0в         
             
   -> А243 УРУСУ - УФА        
             
 /#\ У р у с у  5041,7с УРУСУ        
    05857,4в   А243 132 10 570-1410   
          х-540  СЭ
 /#\ Н е м р а  5146,9с НЕМРА        
    05808,9в   А243 171 10 570-1410   
          х-540  СЭ
 /#\ У л р а к  5309,3с УЛРАК        
    05703,8в   А243 173 10 570-1410   
          х-540  СЭ
 /#\ Уфа  5432,4с РГ        
    05553,2в         
             
   -> А244 СОСНОВКА - ВОЛЧАНКА        
             
 /#\ Сосновка  5408,0с ВУ        
    04639,0в   А244 28 10 630-1410   
 /#\ Д и л м и  5359,0с ДИЛМИ        
    04659,2в   А244 166 10 630-1410   
 /#\ Б а н о г  5303,9с БАНОГ        
    04858,1в   А244 88 10 630-1410   
 /#\ Волчанка  5234,0с ГБ        
    04959,0в         
             
   -> А245 АНАКА - АРНАД        
             
 /#\ А н а к а  4500,1с АНАКА        
    03720,9в   А245 67 10 510-1010   
          180-480, 1060-1310  СЭ
 /#\ А р н а д  4521,0с АРНАД        
    03638,8в         
             
    А277 ГАМАН - БАНУТ        
             
 /#\ Г а м а н  4500,0с ГАМАН        
    03635,5в   А277 71 10 120-780   
          825-885  И, RVSM
          915-1310  СЭ
 /#\ Д и б а т  4434,4с ДИБАТ        
    03715,6в   А277 60 10 120-780   
          825-885  И, RVSM
          915-1310  СЭ
 /#\ Л и м а с  4412,5с ЛИМАС        
    03749,3в   А277 30 10 120-780   
          825-885  И, RVSM
          915-1310  СЭ
 /#\ А р к у т  4401,6с АРКУТ        
    03805,6в   А277 21 10 120-780   
          825-885  И, RVSM
          915-1310  СЭ
 /#\ Б а к р и  4353,9с БАКРИ        
    03817,0в   А277 35 10 120-600   
          825-885  И, RVSM
          915-1310  СЭ
 /#\ А л у б и  4341,0с АЛУБИ        
    03836,2в   А277 54 10 120-600   
          825-885  И, RVSM
          915-1310  СЭ
 /#\ Л а м е т  4321,0с ЛАМЕТ        
    03905,4в   А277 83 10 640-1310  И, RVSM
 /#\ Б а н у т  4259,4с БАНУТ        
    03959,0в         

 
 

            
    А279 КУБОК - БОКСА        
             
-> /#\ К у б о к  5019,0с КУБОК        
    03649,7в   А279 82 10 780-1210   
-> /_\ Р а с а п  5043,9с РАСАП        
    03746,7в   А279 152 10 780-1210   
 /#\ Р о г л а  5129,4с РОГЛА        
    03935,5в   А279 48 10 780-1210   
 /#\ Петровское  5143,0с ЗГ        
    04011,0в   А279 36 10 150-1060   
          1110-1210  СЭ
-> /_\ Б а г л а  5151,9с БАГЛА        
    04039,2в   А279 40 10 150-1060   
          1110-1210  СЭ
-> /_\ Р е т л и  5201,7с РЕТЛИ        
    04110,7в   А279 59 10 150-1060   
          1110-1210  СЭ
 /#\ Р и к т а  5215,7с РИКТА        
    04157,0в   А279 36 10 150-1060   
          1110-1210  СЭ
-> /#\ И н б у с  5224,1с ИНБУС        
    04225,6в   А279 29 10 150-1060   
          1110-1210  СЭ
-> /#\ М у л к а  5230,8с МУЛКА        
    04248,5в   А279 6 10 150-1060   
          1110-1210  СЭ
 /#\ П и т у н  5232,0с ПИТУН        
    04253,0в   А279 45 10 270-330, 510-1060   
 /#\ О л а м и  5242,0с ОЛАМИ        
    04329,0в   А279 46 10 270-330, 510-1060   
 /#\ А р к а д  5252,0с АРКАД        
    04406,0в   А279 68 10 270-330, 510-1060   
 /#\ Пенза  5306,8с ПНЗ        
    04501,1в   А279 52 10 150-1410   
 /#\ Лунино  5334,0с БК        
    04512,0в   А279 62 10 150-1060   
 /#\ С о т а н  5407,5с СОТАН        
    04512,9в   А279 117 10 150-1060   
 /#\ Алатырь  5449,0с БТ        
    04635,0в   А279 150 10 150-1060   
 /#\ Б о к с а  5605,4с БОКСА        
    04720,9в         
             
    А299 ТОБОЛЬСК - НЕЛТИ        
             
-> /#\ Тобольск  5808,5с НХ        
    06816,6в   А299 109 10 150-1410 /\  
-> /#\ Р о п о т  5724,0с РОПОТ        
    06705,0в  УСТР 510 А299 110 10 150-1410 /\  
-> /#\ ТЮМЕНЬ  5710,1с УСТР        
  (Рощино)  06519,0в  УСТР 510 А299 44 10 510-1210  ВП
-> /#\ К е г и р  5646,5с КЕГИР        
    06520,5в   А299 85 10 180-1410  ВП
-> /_\ Б а г е р  5600,7с БАГЕР        
    06523,8в   А299 60 10 180-1410  ВП
 /#\ О с г а н  5528,5с ОСГАН        
    06525,0в   А299 62 10 180-1410   
 /_\Д о н у с  5459,8с ДОНУС        
    06456,1в   А299 85 10 510-1410   
 /#\ Н е л т и  5419,7с НЕЛТИ        
    06416,5в         
             
    А300 РАНЕТ - ЛАРИОНОВО        
             
-> /#\ Р а н е т  5617,0с РАНЕТ        
    09108,0в   А300 32 10 180-810 /\  
-> /#\ Ачинск  5616,3с НЗ        
    09036,7в   А300 106 10 330-1610   
          180-300  ВЭ
 /#\ А д о н и  5619,7с АДОНИ        
    08853,9в   А300 228 10 510-1610   
          180-480  ВЭ
 /#\ Т о к м о  5623,0с ТОКМО        
    08512,7в   А300 79 10 х-1610   
-> /#\ Кожевниково  5614,0с НН        
    08358,0в   А300 154 10 510-1610   
-> /#\ Г у л п и  5618,6с ГУЛПИ        
    08129,4в   А300 49 10 510-1610   
 /#\ К е н г а  5619,2с КЕНГА        
    08042,1в   А300 145 10 510-1610   
 /#\ Северное  5620,1с КЗ        
    07821,6в   А300 51 10 150-1610   
 /#\ Р а в д а  5619,8с РАВДА        
    07732,1в   А300 222 10 150-1610   
 /#\ Чапаева, совхоз  5615,0с МЛ        
    07357,0в   А300 236 10 510-1610   
-> /#\ Р у б о р  5644,0с РУБОР        
    07013,4в   А300 205 10 510-1610   
-> /#\ Л е б е д  5703,5с ЛЕБЕД        
    06655,0в  УСТР 510 А300 98 10 510-1610   
-> /#\ ТЮМЕНЬ  5710,1с УСТР        
  (Рощино)  06519,0в  УСТР 510 А300 95 10 510-1610   
-> /#\ Т а л и к  5715,9с ТАЛИК        
    06345,1в   А300 44 10 180-1510   
-> /_\ Манеб  5717,7с МАНЕБ        
    06301,8в   А300 67 10 180-1510   
 /_\ Артемовский  5720,0с АР        
    06155,0в   А300 47 10 180-1410   
 /_\ Б е г м а  5702,4с БЕГМА        
    06121,7в   А300 47 10 180-1410   
 /#\ Е к б у р  5644,6с ЕКБУР        
    06048,3в   А300 42 10 180-1410   
 /_\ М о р и к  5647,0с МОРИК        
    06008,0в   А300 65 10 720-1410   
          240-660 \/  
-> /#\ Бисерть  5651,0с БИ        
    05904,0в   А300 70 10 720-1410   
          240-660 \/  
-> /#\ И н к у л  5641,5с ИНКУЛ        
    05757,3в   А300 109 10 720-1410   
          240-660 \/  
 /#\ О с б а л  5625,7с ОСБАЛ        
    05615,1в   А300 123 10 720-1410   
          240-660 \/  
-> /#\ Н о г р и  5606,0с НОГРИ        
    05421,0в   А300 48 10 720-1410   
          180-690  СЭ
-> /#\ С у р у л  5607,1с СУРУЛ        
    05335,2в   А300 135 10 720-1410   
          180-690  СЭ
-> /_\ И н т е п  5608,7с ИНТЕП        
    05124,4в   А300 252 10 720-1410   
          180-690  СЭ
-> /#\ Б о к с а  5605,4с БОКСА        
    04720,9в   А300 52 10 720-1410   
          180-690  СЭ
-> /#\ Н а м е р  5603,8с НАМЕР        
    04631,2в   А300 93 10 150-1210   
 /#\ Лысково  5600,0с ОК        
    04502,0в   А300 114 10 510-1210 \/  
          420-480 \/ СЭ
 /#\ У с т о к  5607,9с УСТОК        
    04313,2в   А300 163 10 510-1210 \/  
          420-480 \/ СЭ
 /#\ Добрынское  5616,0с ЖА        
    04036,0в   А300 65 10 420-1210 \/  
          240-300 \/ ВЭ
 /#\ Ларионово  5602,0с МФ        
    03938,0в         
             
    А302 ОМОНА - ЧАПАЕВА, СОВХОЗ        
             
 /#\ О м о н а  5458,0с ОМОНА        
    07318,6в   А302 74 10 150-1510   
 /#\ О в р у с  5536,0с ОВРУС        
    07339,0в   А302 75 10 150-1510   
 /#\ Чапаева, совхоз  5615,0с МЛ        
    07357,0в         

 
 

            
    А303 АРТЕМОВСКИЙ - ЛЕТИК        
             
/_\ Артемовский  5720,0с АР        
    06155,0в   А303 112 10 180-1410 /\  
-> /#\ Б а н а м  5707,3с БАНАМ        
    06345,3в  УСТР 510 А303 95 10 750-1610   
          180-720 /\  
-> /#\ ТЮМЕНЬ  5710,1с УСТР        
  (Рощино)  06519,0в  УСТР 510 А303 90 10 510-1610   
-> /#\ Л и т о н  5636,3с ЛИТОН        
    06622,2в   А303 42 10 510-1610   
 /#\ О м а н а  5619,0с ОМАНА        
    06649,0в   А303 114 10 510-1410   
 /_\ А б а л и  5532,7с АБАЛИ        
    06801,3в   А303 51 10 510-1410   
 /#\ Л е т и к  5512,0с ЛЕТИК        
    06832,0в         
             
    А304 АРТЕМОВСКИЙ - ТЮМЕНЬ        
             
 /_\ Артемовский  5720,0с АР        
    06155,0в   А304 111 10 210-1410 \/  
-> /#\ Г и б у л  5723,8с ГИБУЛ        
    06345,7в  УСТР 510 А304 97 10 210-1410 \/  
 /#\ ТЮМЕНЬ  5710,1с УСТР        
  (Рощино)  06519,0в         
             
    А305 ТЮМЕНЬ - ЧАПАЕВА, СОВХОЗ        
             
-> /#\ ТЮМЕНЬ  5710,1с УСТР        
  (Рощино)  06519,0в  УСТР 510 А305 96 10 510-1610   
-> /#\ И с к е т  5650,3с ИСКЕТ        
    06645,7в   А305 181 10 150-300, 510-1610   
-> /#\ Ишим  5608,0с ОЛ        
    06925,0в   А305 15 10 510-1610   
 /#\ А б и т и  5608,6с АБИТИ        
    06939,2в   А305 267 10 510-1510   
 /#\ Чапаева, совхоз  5615,0с МЛ        
    07357,0в         
             
    А306 ОМОНА - СОРЕБ        
             
 /#\ О м о н а  5458,0с ОМОНА        
    07318,6в   А306 76 10 х-1510   
 /#\ Баженово  5538,0с ЛФ        
    07306,0в   А306 87 10 150-1510   
 /#\ Чапаева, совхоз  5615,0с МЛ        
    07357,0в   А306 106 10 150-1510   
 /#\ Т у р м и  5704,4с ТУРМИ        
    07448,4в   А306 28 10 150-1510   
 /#\ С у д о к  5717,3с СУДОК        
    07502,3в   А306 88 10 150-1510   
 /#\ М а п и д  5758,2с МАПИД        
    07547,6в   А306 80 10 150-1510   
 /#\ Новый Васюган  5835,0с ЬЖ        
    07630,0в   А306 57 10 150-1510   
 /_\ Т е б г и  5904,7с ТЕБГИ        
    07645,4в   А306 47 10 150-1510   
 /_\ Г е м р и  5929,0с ГЕМРИ        
    07658,3в   А306 142 10 150-1510   
 /#\ С о р е б  6042,6с СОРЕБ        
    07739,6в         
             
    А307 КЕДРА - СОРЕБ        
             
-> /#\ К е д р а  5423,0с КЕДРА        
    09130,0в   А307 185 10 330-1610   
-> /#\ Р а т к о  5434,6с РАТКО        
    08840,1в   А307 315 10 570-1610   
 /#\ Малиновка  5642,0с СП        
    08521,0в   А307 61 10 150-1610   
 /#\ П о г у т  5707,9с ПОГУТ        
    08444,2в   А307 171 10 150-1610   
 /#\ К у м о д  5819,6с КУМОД        
    08256,0в   А307 175 10 150-1610   
 /_\ Т о г б а  5923,7с ТОГБА        
    08043,0в   А307 225 10 150-1610   
 /#\ С о р е б  6042,6с СОРЕБ        
    07739,6в         
             
   -> А308 ЧАПАЕВА, СОВХОЗ - ГИНОМ        
             
-> /#\ Чапаева, совхоз  5615,0с МЛ        
    07357,0в   А308 250 10 150-1610   
-> /#\ Г е б с а  5552,4с ГЕБСА        
    07755,3в   А308 289 10 150-1610   
-> /#\ Новотырышкино  5517,0с КД        
    08224,0в   А308 58 10 150-1610   
 /#\ Матвеевский  5456,0с ЕБ        
    08305,0в   А308 81 10 150-1610   
 /#\ Б у н а к  5455,0с БУНАК        
    08421,0в   А308 64 10 150-1610   
 /#\ К у к е д  5451,1с КУКЕД        
    08520,8в   А308 37 10 150-1610   
 /_\ Л у к о т  5448,7с ЛУКОТ        
    08555,5в   А308 179 10 150-1610   
 /#\ Р а т к о  5434,6с РАТКО        
    08840,1в   А308 88 10 150-1610   
-> /_\ Л а р н а  5412,0с ЛАРНА        
    08952,0в   А308 111 10 150-1610   
-> /#\ Абакан  5344,7с АБК        
    09123,1в   А308 60 10 180-1610   
-> /#\ К а р с и  5323,1с КАРСИ        
    09202,7в   А308 36 10 450-1610   
          420  ВЭ
 /_\ П а д к и  5308,8с ПАДКИ        
    09226,0в   А308 150 10 450-1610   
          420  ВЭ
 /#\ Туран  5210,0с ТР        
    09355,0в   А308 303 10 480-1610   
 /#\ Г и н о м  5100,0с ГИНОМ        
    09752,0в         
             
   -> А309 БИЙСК - БОЛЬШАЯ МУРТА        
             
 /#\ Бийск  5228,0с ЛЕ        
    08523,0в   А309 81 10 150-1610   
 /_\ Г и м о д  5311,2с ГИМОД        
    08533,2в   А309 143 10 150-1610   
 /#\ А с б е т  5427,4с АСБЕТ        
    08552,0в   А309 59 10 150-1610   
 /#\ Г и т и с  5458,6с ГИТИС        
    08600,0в   А309 33 10 150-1610   
 /#\ К е с е д  5516,2с КЕСЕД        
    08606,5в   А309 200 10 510-1610   
          180-480  ВЭ
-> /#\ А м о т и  5557,0с АМОТИ        
    08903,0в   А309 104 10 330-1610   
          180-300  ВЭ
-> /#\ Ачинск  5616,3с НЗ        
    09036,7в   А309 57 10 600-1610   
-> /#\ Г и р у м  5628,6с ГИРУМ        
    09127,6в   А309 114 10 600-1610   
-> /#\ Большая Мурта  5654,0с БЗ        
    09310,0в         
             
    А310 КУМОД - СЕРНА        
             
-> /#\ К у м о д  5819,6с КУМОД        
    08256,0в   А310 143 10 510-1510   
-> /#\ Д и н е к  5748,2с ДИНЕК        
    08509,3в   А310 129 10 510-1510   
 /#\ Р е л м а  5717,9с РЕЛМА        
    08706,2в   А310 94 10 510-1510   
 /#\ К е л о к  5654,7с КЕЛОК        
    08829,3в   А310 149 10 510-1610   
-> /#\ Ачинск  5616,3с НЗ        
    09036,7в   А310 127 10 630-1610   
-> /#\ О г а н о  5550,6с ОГАНО        
    09230,3в   А310 159 10 630-1610   

 
 

/#\ Агинское  5516,0с РО        
    09449,0в   УАЗ10 132 10 860-1610   
-> /#\ Л о н к а  5445,0с ЛОНКА        
    09640,0в   УАЗ10 95 10 860-1610   
-> /#\ Б у м е р  5420,5с БУМЕР        
    09756,9в   УАЗ10 409 10 860-1610   
-> /#\ Раздолье  5226,0с БД        
    10312,0в   УАЗ10 76 10 860-1610   
-> /#\ Д о б о с  5157,4с ДОБОС        
    10359,2в   УАЗ10 58 10 860-1610   
-> /_\ А д и д а  5134,6с АДИДА        
    10434,3в   УАЗ10 194 10 860-1610   
 /#\ С е р н а  5018,5с СЕРНА        
    10628,1в         
             
    А311 АГИНСКОЕ - ЛАЛОМ        
             
 /#\ Агинское  5516,0с РО        
    09449,0в   А311 69 10 540-1160 \/  
 /#\ Уяр  5549,0с РР        
    09418,0в   А311 31 10 180-720 \/  
 /#\ Л а л о м  5554,4с ЛАЛОМ        
    09349,5в         
             
    А333 АГАМО - ИГРОД        
             
 /#\ А г а м о  6308,8с АГАМО        
    03115,9в   А333 164 10 720-1410 /\  
 /#\ Б а л е к  6400,9с БАЛЕК        
    03355,2в   А333 27 10 720-1410 /\  
 /#\ Р у г е н  6409,3с РУГЕН        
    03422,9в   А333 35 10 720-1410 /\  
 /#\ Д и д у л  6419,8с ДИДУЛ        
    03458,3в   А333 55 10 720-1410 /\  
 /#\ Р и л о м  6436,2с РИЛОМ        
    03555,1в   А333 231 10 910-1410 /\  
          720-860 /\ раб. дн. СЭ
 /#\ С о т и с  6541,0с СОТИС        
    04008,0в   А333 262 10 910-1410 /\  
          720-860 /\ раб. дн. СЭ
 /#\ Д е л и л  6639,0с ДЕЛИЛ        
    04525,6в   А333 50 10 910-1410 /\  
          720-860 /\ раб. дн. СЭ
 /_\ П е р у д  6648,8с ПЕРУД        
    04629,2в   А333 301 20 910-1410 /\  
          720-860 /\ раб. дн. СЭ
 /#\ Нарьян-Мар  6738,2с НРМ        
    05306,8в   А333 266 20 720-1410   
 /#\ М о р е н  6808,9с МОРЕН        
    05918,1в   А333 355 20 720-1510   
-> /#\ Т е л г о  6829,2с ТЕЛГО        
    06751,2в   А333 236 20 720-1610   
-> /#\ Р и м а г  6828,0с РИМАГ        
    07335,8в   А333 218 20 720-1610   
-> /#\ К у с е т  6811,2с КУСЕТ        
    07849,8в   А333 88 20 720-1610   
-> /#\ Т а н а м  6801,6с ТАНАМ        
    08054,2в   А333 251 20 720-1610   
          210-690  ВЭ
 /#\ Игарка  6726,1с ИГР        
    08638,3в   А333 111 20 720-1610   
 /#\ Л у г у н  6709,6с ЛУГУН        
    08906,5в   А333 282 10 720-1610   
 /#\ Т и р с а  6617,6с ТИРСА        
    09506,5в   А333 269 20 720-1610   
 /_\ А к а р у  6516,0с АКАРУ        
    10025,2в   А333 189 20 720-1610   
 /_\У н и л а  6426,3с УНИЛА        
    10354,1в   А333 181 20 720-1610   
 /#\ Д и н о м  6333,4с ДИНОМ        
    10700,0в   А333 327 20 720-1610   
 /_\ Р у к о л  6148,5с РУКОЛ        
    11207,2в   А333 189 20 720-1610   
 /#\ Л е б н а  6043,0с ЛЕБНА        
    11449,0в   УА333 75 20 860-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Г и м а р  6021,6с ГИМАР        
    11558,7в   УА333 96 20 860-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ А к а т а  5953,5с АКАТА        
    11725,1в   УА333 151 20 860-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ О к у н и  5906,7с ОКУНИ        
    11936,4в   УА333 86 20 860-1210   
          1310-1610  СЭ
-> /#\ Н и т у с  5839,0с НИТУС        
    12048,5в   УА333 508 10 810-1610   
             
-> /_\ Г и м о л  5518,8с ГИМОЛ        
    12631,1в   УА333 74 10 810-1610   
-> /#\ Л а л и р  5448,6с ЛАЛИР        
    12715,8в   УА333 108 10 810-1610   
-> /_\ Б а к а т  5404,8с БАКАТ        
    12821,3в   УА333 80 10 810-1610   
-> /_\ О д е н а  5331,8с ОДЕНА        
    12908,7в   УА333 351 10 810-1610   
-> /#\ В а к о с  5104,1с ВАКОС        
    13222,0в   УА333 131 10 810-1610   
-> /_\ Б е с п а  5006,1с БЕСПА        
    13325,0в   УА333 84 10 690-1610   
-> /_\ Н и к р а  4928,5с НИКРА        
    13404,1в   УА333 52 10 450-1610   
 /#\ И в а д а  4905,0с ИВАДА        
    13428,0в   УА333 81 10 х-1210   
          1310-1610  СЭ
 /#\ Хабаровск  4832,7с ХАБ        
    13512,6в   УА333 193 10 910-1610  ВП
 /_\ А г у н и  4649,6с АГУНИ        
    13537,1в   УА333 85 10 910-1610  ВП
 /_\ Р у с о т  4604,6с РУСОТ        
    13548,1в   УА333 142 10 910-1610  ВП
 /#\ К у р и н  4449,2с КУРИН        
    13605,7в   УА333 62 10 910-1610  ВП
 /#\ О л м и с  4416,4с ОЛМИС        
    13613,1в   УА333 81 10 910-1610  ВП
 /_\ А с м е р  4333,1с АСМЕР        
    13622,8в   УА333 214 10 910-1610  ВП
 /#\ И г р о д  4139,0с ИГРОД        
    13647,0в         
             
    А357 АБЕСА - НИНБУ        
             
 /#\ А б е с а  5455,6с АБЕСА        
    07737,7в   А357 277 10 150-1610  СУ
 /#\ О м о н а  5458,0с ОМОНА        
    07318,6в   А357 149 10 150-300, 510-1510   
 /#\ Б а р к и  5451,9с БАРКИ     Далее по территории   
    07100,0в      Республики Казахстан   
-> /#\ Л е н т а  5148,9с ЛЕНТА        
    06022,6в   А357 126 10 180-420, 510-1210   
          150  СЭ
 /#\ Т о н а р  5107,8с ТОНАР        
    05856,2в   А357 30 10 х-1210   
 /#\ Н и н б у  5057,8с НИНБУ        
    05835,9в         
             
   -> А360 БАЗАРНЫЕ МАТАКИ - ПРЕТОРИЯ        
             
-> /#\ Базарные Матаки  5453,0с РД        
    04955,0в   А360 19 10 450-600, 720-780, 910-1010   
          630-690, 810-860, 1060-1210  СЭ
-> /#\ Р е л о г  5443,7с РЕЛОГ        
    05002,8в   А360 63 10 450-600, 720-780, 910-1010   
          630-690, 810-860, 1060-1210  СЭ
 /#\ Кошки  5413,0с УФ        
    05028,0в   А360 59 10 510-1210   
 /#\ Суходол  5354,0с СЛ        
    05111,0в   А360 28 10 420-1210   
 /#\ Н а н к а  5345,0с НАНКА        
    05131,0в   А360 93 10 510-1060   

 
 

/#\ П е к у р  5311,4с ПЕКУР        
    05234,1 в   А360 118 10 510-1060   
 /#\ В е н о к  5230,0с ВЕНОК        
    05353,0в   А360 41 10 420-1210   
-> /#\ Претория  5215,0с ПО        
    05419,0в         
             
    А366 ЛАГМО - КЕСЕД        
             
 /#\ Л а г м о  5149,9с ЛАГМО        
    07915,0в   А366 204 10 150-1510   
 /#\ М и с л у  5250,1с МИСЛУ        
    08145,0в   А366 98 10 150-1510   
 /#\ Павловск  5318,0с СР        
    08300,0в   А366 44 10 150-1510   
 /#\ П е м и к  5337,9с ПЕМИК        
    08321,1в   А366 22 10 150-1510   
 /#\ Т у м к о  5348,0с ТУМКО        
    08332,0в   А366 166 10 150-1510   
 /#\ К у к е д  5451,1с КУКЕД        
    08520,8в   А366 18 10 150-1510   
 /#\ В а г е р  5458,0с ВАГЕР        
    08533,0в   А366 49 10 150-1510   
 /#\ К е с е д  5516,2с КЕСЕД        
    08606,5в         
             
    А368 КАЗАНЬ - ГУТАН        
             
 /#\ Казань  5536,3с КЗН        
    04916,3в   А368 90 10 510-1210   
          150-300  ВЭ
-> /#\ Базарные Матаки  5453,0с РД        
    04955,0в   А368 15 10 450-600, 720-780, 910-1010   
          630-690, 810-860, 1060-1210  СЭ
-> /#\ Д а н д у  5445,0с ДАНДУ        
    04957,0в   А368 58 10 450-600, 720-780, 910-1010   
          630-690, 810-860, 1060-1210  СЭ
 /#\ Г и н у к  5414,0с ГИНУК        
    05004,0в   А368 82 10 х-1210   
 /#\ А г м а р  5330,1с АГМАР        
    05009,3в   А368 32 10 х-1210   
 /#\ САМАРА  5314,0с УВВС        
  (Смышляевка)  05022,0в   А368 19 10 х-1210   
 /#\ Волчанка  5234,0с ГБ        
    04959,0в   А368 121 10 150-300, 660-1210   
 /#\ Г у т а н  5140,4с ГУТАН        
    05059,2в         
             
    А487 НОВОЛОКТИ - БАЖЕНОВО        
             
-> /#\ Новолокти  5423,0с НР        
    08256,0в   А487 51 10 600-1510   
-> /_\ П е р у г  5428,6с ПЕРУГ        
    08209,9в   А487 297 10 600-1510   
 /#\ А б е с а  5455,6с АБЕСА        
    0773 7,7в   А487 298 10 600-1510   
 /#\ Баженово  5538,0с ЛФ        
    07306,0в         
             
    А489 ЧАПАЕВА, СОВХОЗ - ПАВЛОВСК        
             
 /#\ Чапаева, совхоз  5615,0с МЛ        
    07357,0в   А489 160 10 150-1610   
 /_\ У т а р у  5529,6с УТАРУ        
    07607,3в   А489 48 10 150-1610   
 /#\ О л а п а  5515,5с ОЛАПА        
    07645,4в   А489 67 10 150-1610   
 /#\ А б е с а  5455,6с АБЕСА        
    07737,7в   А489 183 10 540-1510   
 /#\ О с л а р  5412,3с ОСЛАР        
    08009,8в   А489 100 10 540-1510   
 /_\ Р а л е г  5347,3с РАЛЕГ        
    08130,7в   А489 44 10 540-1510   
 /_\ И д е р и  5335,9с ИДЕРИ        
    08206,1в   А489 68 10 540-1510   
 /#\ Павловск  5318,0с СР        
    08300,0в         
             
    А490 ТАДЕМ - ТУМИС        
             
 /#\ Т а д е м  5840,9с ТАДЕМ        
    05210,1в   А490 326 10 720-1510   
          510-690  ВЭ
 /_\ Т у м и с  6030,1с ТУМИС        
    05642,0в         
             
    А491 ЛАДОК - УХТА        
             
 /#\ Л а д о к  5952,1с ЛАДОК        
    03551,8в   УА491 22 10 910-1410  ВП
 /_\ О к р и л  5959,0с ОКРИЛ        
    03610,4в   УА491 249 20 910-1410  ВП
 /#\ Н а н е д  6115,0с НАНЕД        
    03955,8в   УА491 185 10 910-1210  ВП
 /#\ У р и г а  6207,0с УРИГА        
    04254,0в   УА491 198 10 910-1210  ВП
 /#\ С о т е р  6241,9с СОТЕР        
    04631,7в   УА491 379 10 910-1210  ВП
 /#\ Ухта  6333,6с УХТ        
    05347,7в         
             
   -> А492 ИРКУТСК - АМУТА        
             
-> /#\ Иркутск  5216,2с ИРК        
    10423,3в   УА492 78 10 810-1310   
-> /_\А д и д а  5134,6с АДИДА        
    10434,3в   УА492 135 10 810-1310   
-> /#\ А м у т а  5022,5с АМУТА        
    10452,5в         
             
    А493 ЧУДОВО - ЛЕМБО        
             
 /#\ Чудово  5907,0с УД        
    03139,Ов   А493 116 10 630-1210  ВП
          510-600  ВЭ
 /#\ К о р и н  5805,9с КОРИН        
    03204,5в   А493 92 10 630-1210  ВП
          510-600  ВЭ
 /#\ А м а б и  5717,4с АМАБИ        
    03223,8в   А493 164 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /#\ Белый  5551,0с ТУ        
    03256,0в   А493 111 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /#\ И б а м о  5451,3с ИБАМО        
    03307,1в   А493 24 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /#\ О г а л и  5438,2с ОГАЛИ       ВП
    03309,4в   А493 172 10 630-1210   
          450-600  ВЭ
 /#\ БРЯНСК  5312,8с УУБП        
    03410,7в   А493 25 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /_\ Н е т о т  5301,0с НЕТОТ        
    03422,0в   А493 16 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /#\ Л и р с и  5253,3с ЛИРСИ        
    03427,5в   А493 94 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /#\ О к м о р  5206,5с ОКМОР        
    03500,0в   А493 91 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /#\ О к а н и  5121,1с ОКАНИ        
    03530,7в   А493 67 10 630-1210  ВП
          450-600  ВЭ
 /#\ Л е м б о  5047,4с ЛЕМБО        
    03552,4в         

 
 

            
    А494 БУЖАРОВО - ОПОКА        
             
/#\ Бужарово  5559,0с АР        
    03648,0в   А494 96 10 210-1210 \/  
 /#\ Б е л а г  5609,7с БЕЛАГ        
    03517,4в   А494 24 10 600-1210 \/ ВП
 /_\ О л и д и  5612,2с ОЛИДИ        
    03454,2в   А494 45 10 600-1210 \/ ВП
 /#\ Г а п с а  5616,7с ГАПСА        
    03411,7в   А494 195 10 600-1210 \/ ВП
 /#\ Р о м е л  5633,2с РОМЕЛ        
    03104,7в   А494 196 10 600-1210 \/ ВП
 /#\ О п о к а  5645,1с ОПОКА        
    02754,1в         
             
    А575 СОТИС - ДАРНО        
             
 /#\ С о т и с  6541,0с СОТИС        
    04008,0в   А575 65 10 780-1410   
 /_\ А г у к и  6514,9с АГУКИ        
    04103,4в   А575 43 10 780-1410   
 /_\ П и б е р  6457,6с ПИБЕР        
    04138,9в   А575 98 10 780-1410   
 /#\ К у м е н  6417,0с КУМЕН        
    04258,0в   А575 236 20 150-1410   
-> /#\ А б л а р  6305,0с АБЛАР        
    04653,7в   А575 218 20 150-1510   
-> /#\ К у н а т  6153,2с КУНАТ        
    05013,8в   А575 42 20 150-1510   
-> /#\ СЫКТЫВКАР  6138,8с УУЫЫ        
    05050,7в   А575 198 20 150-1510   
-> /#\ Р и г о л  6100,7с РИГОЛ        
    05418,3в   А575 83 20 150-1510   
             
 /#\ О к т и л  6043,2с ОКТИЛ        
    05542,5в   А575 60 20 510-1410   
             
 /_\ Т у м и с  6030,1с ТУМИС        
    05642,0в   А575 55 20 510-1410   
             
 /#\ П о б а л  6017,2с ПОБАЛ        
    05736,4в   А575 52 20 510-1410   
             
 /_\ О к у л а  6005,3с ОКУЛА        
    05827,6в   А575 133 20 510-1410   
             
 /#\ Серов  5933,0с СЕ        
    06034,0в   А575 125 20 180-1410   
             
-> /_\ Н и б у л  5913,1с НИБУЛ        
    06239,8в   А575 65 20 180-1610   
             
-> /#\ Р у г а т  5902,3с РУГАТ        
    06344,3в   А575 45 20 180-1610   
             
-> /_\ А р т у н  5854,3с АРТУН        
    06428,6в   А575 117 20 180-1610   
             
-> /_\ И д и г а  5832,6с ИДИГА        
    06622,0в   А575 120 20 180-1610   
             
-> /#\ Тобольск  5808,5с НХ        
    06816,6в   А575 178 10 180-1610   
             
 /#\ У н к и с  5742,0с УНКИС        
    07110,0в   А575 230 10 720-1610   
 /#\ Т у р м и  5704,4с ТУРМИ        
    07448,4в   А575 168 10 720-1610   
 /#\ Р о б л а  5633,2с РОБЛА        
    07723,8в   А575 64 10 720-1610   
 /#\ Северное  5620,1с КЗ        
    07821,6в   А575 280 10 150-450, 570-1610   
 /#\ Новотырышкино  5517,0с КД        
    08224,0в   А575 39 10 810-1610   
          150-780  ВЭ
 /#\ Заельцовский  5504,7с ПГ        
    08253,7в   УА575 188 10 810-1610   
 /#\ С о м и н  5417,0с СОМИН        
    08528,0в   УА575 106 10 810-1610   
 /#\ Н о с п и  5348,6с НОСПИ        
    08652,7в   А575 152 20 600-1610   
 /#\ Л о б и р  5314,8с ЛОБИР        
    08857,7в   А575 402 20 600-1610   
 /#\ Кызыл  5135,4с КЗЛ        
    09412,4в   А575 318 20 480-1610   
 /#\ Д а р н о  5021,4с ДАРНО        
    09817,7в         
             
   -> А800 ОСКОН - МАГАДАН        
             
-> /#\ О с к о н  6514,3с ОСКОН        
    16032,5в   А800 389 20 х-860, 1010-1210  СЭ
          1310-1610   
 /#\ Омсукчан  6227,6с БМ        
    15544,8в   А800 393 20 х-860,1010-1210  СЭ
          1310-1610   
 /#\ МАГАДАН  5954,6с УХММ        
  (Сокол)  15043,1в         
             
    А801 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ - МОГОЧА        
             
 /#\ НИКОЛАЕВСК - на - АМУРЕ  5309,0с УХНН  А801 401 20 240-360, 540-720  ВЭ
   14038,2в      1310-1610  СЭ
             
 /#\ М а р а н  5625,8с МАРАН        
    13802,9в   А801 142 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /_\ Б а к у м  5620,2с БАКУМ        
    13545,3в   А801 121 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /_\ К е с у л  5613,5с КЕСУЛ        
    13348,6в   А801 56 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /#\ Л е г б и  5609,8с ЛЕГБИ        
    13255,0в   А801 25 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /#\ Р о л б и  5608,0с РОЛБИ        
    13230,8в   А801 110 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /#\ А л а к а  5559,2с АЛАКА        
    13046,1в   А801 385 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /#\ И д е л и  5517,0с ИДЕЛИ        
    12447,0в   А801 19 20 510-600, 780-1210   
          300-330  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /#\ С у р а н  5512,0с СУРАН        
    12430,9в   А801 100 20 510-600, 780-1210   
          300-330  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /_\ А г у к а  5445,6с АГУКА        
    12308,7в   А801 47 20 510-600, 780-1210   
          300-330  ВЭ
          1310-1610  СЭ
 /_\ А м б а р  5433,0с АМБАР        
    12231,0в   А801 32 20 1510-600, 780-1210   
          300-330  ВЭ
 /#\ Л а т а с  5424,7с ЛАТАС        
    12204,9в   А801 169 20 510-600, 780-1210  ВЭ
          300-330   
 /#\ Могоча  5344,0с КУ        
    11946,0в         

 
 

            
    А802 МАРАН - НАЛЕБ        
             
 /#\ М а р а н  5625,8с МАРАН        
    13802,9в   А802 305 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
 /#\ С о л н и  5527,2с СОЛНИ        
    13328,8в   А802 29 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
 /#\ Г у л т а  5521,2с ГУЛТА        
    13303,8в   А802 321 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
-> /#\ А с л и м  5408,2с АСЛИМ        
    12832,7в   А802 14 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
-> /_\ Б а к а т  5404,8с БАКАТ        
    12821,3в   А802 94 20 860-1210   
          720-810  ВЭ
 /_\ Н а л е б  5341,5с НАЛЕБ        
    12705,3в         
             
    А803 ЭКИМЧАН - МЫС ШМИДТА        
             
 /_\ Экимчан  5308,0с ФА        
    13249,0в   А803 136 20 510-660, 860-1210   
          1310-1610  СЭ
          300-480, 690-720  ВЭ
 /#\ А г о с у  5402,1с АГОСУ        
    13412,4в   А803 22 20 510-660, 860-1210   
          1310-1610